Přidejte se do našich e-mailových fitness novinek a každý měsíc soutěžte o suplementy

Každý měsíc vylosujeme jednoho z vás a pošleme zdarma balení suplementu. Suplementy jsou buď náhodné a nebo budou zobrazeny na sociálních sítích.

 

 

Pravidla soutěže:

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem "Losování o suplementy" (dále jen "soutěž") je Jaroslav Janíček, se sídlem Poděbradova 278/101, Brno 61200, info@svetfitness.cz, IČ: 87756714 (dále jen "vyhlašovatel"“ či "Jaroslav Janíček").

Povinností vyhlašovatele je jak dohled nad průběhem soutěže a dodržováním jejích pravidel, tak i poskytnutí výher výhercům soutěže za předpokladu, že tito výherci splní veškeré vyhlašovatelem soutěže stanovené podmínky a na výhru v soutěži jim vznikne nárok.

Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat každý kalendářní měsíc po dobu jednoho roku.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky nebo na území Slovenské republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Zdeněk Matuška a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, tedy zejména osoba, která nebude splňovat podmínky a předpoklady pro to, aby se stala účastníkem soutěže, nebo osoba, která se soutěže dle jejích pravidel nebude moci účastnit, tak takové osobě nárok na cenu nevznikne a cena se této osobě nepředá.

Pravidla soutěže

Cílem účastníka soutěže je zařadit se do seznamu e-mailových nadres na základě které se každý měsíc losuje výherce suplementu.

 

POPIS CENY, HODNOTY APOD.

Každému e-mailu v seznamu bude přiřazeno číslo podle toho, jak se chronologicky zapojí. Pomocí generátoru náhodných čísel společnosti random.org (https://www.random.org/) 

Právo na výhru nelze jakkoliv převést či postoupit na jinou osobu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit jinou výhrou obdobného typu a hodnoty, a to zejména v případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude ze strany vyhlašovatele možné původně určenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet, a to ani v hotovosti, ani jakýmkoliv jiným způsobem. Účastníci soutěže jsou povinni uplatnit nárok na výhru nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy bude jméno výherce oznámena na stránce soutěže, přičemž jestliže si jakýkoliv účastník soutěže nárok na příslušnou výhru neuplatní nejpozději v této lhůtě, tak po marném uplynutí této lhůty veškeré takto neuplatněné výhry propadají vyhlašovateli a ten tak po marném uplynutí této lhůty není povinen je jakémukoliv takovému účastníkovi vydat.

Podmínky získání výhry účastníkem soutěže jsou:

Účastník soutěže nebude osobou vyloučenou ze soutěže, tedy zejména bude osobou, která bude splňovat všechny podmínky a předpoklady pro to, aby se stala účastníkem soutěže, a zároveň nebude osobou, která se soutěže dle jejích pravidel nebude moci účastnit.

Účastník soutěže je v objednávce, v níž uplatní nárok na výhru, povinen vyhlašovateli sdělit své správné a úplné kontaktní údaje.

Účastník soutěže neodvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a ani svůj souhlas s užitím podoby a obrazového záznamu.

Všechny podmínky získání výhry účastníkem soutěže, uvedené v tomto odstavci, musí být řádně splněny společně.

Oznámení výherce, výhry

Jméno výherce bude oznámeno na sociálních účtech webu svetfitness.cz, a zároveň bude výherce o své výhře informován prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedl u nahrání fotky do soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zapojením do soutěže s tím, že nemá právo nárokovat si jinou výhru, než tu, která je uvedena v pravidlech této soutěže, nebo která dle těchto pravidel bude vyhlašovatelem určena.

Osobní údaje a nakládání se soutěžními snímky

Účastník soutěže svojí účastí v soutěži uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů ") svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že toto poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Jaroslav Janíček, se sídlem Poděbradova 278/101, Brno, 61200 IČ: 87756714

Účastník soutěže má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem jeho řádného doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník soutěže má dále práva dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Účastník soutěže má v případě podezření z porušení svých práv právo obrátit se na vyhlašovatele.

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.

Účastí v soutěži a nahráním soutěžního snímku uděluje účastník soutěže svolení vyhlašovateli s užitím jeho podoby a obrazového a zvukového záznamu jeho osoby. Účastí v soutěži poskytuje účastník soutěže souhlas vyhlašovateli k rozšiřování a rozmnožování podoby a obrazového a zvukového záznamu ve smyslu § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Souhlas k rozšiřování a rozmnožování podoby a obrazového a zvukového záznamu je udělen účastníkem soutěže na dobu neurčitou, nejméně však na dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že tento souhlas je dobrovolný.

Účastník soutěže má právo svůj souhlas s užitím podoby a obrazového a zvukového záznamu dle předchozího odstavce ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") odvolat písemnou žádostí řádně doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Dojde-li k řádnému odvolání souhlasu s užitím podoby a obrazového a zvukového záznamu, je vyhlašovatel povinen snímek nahraný účastníkem neprodleně, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy vyhlašovateli bude toto odvolání souhlasu s užitím podoby a obrazového a zvukového záznamu doručeno, odstranit. Odvolání souhlasu s užitím podoby a obrazového a zvukového záznamu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže.

Zasláním jakéhokoliv svého snímku uděluje účastník soutěže vyhlašovateli souhlas a bezplatnou licenci k užití jeho snímku všemi způsoby, zejména včetně jejich distribuce a sdílení a ukládání na internetové stránky http://www.svetfitness.cz/ a sociální sítě Facebook a Instagram, přičemž tento souhlas a nevýhradní bezplatná licenci k užití soutěžního snímku účastníka soutěže všemi způsoby zahrnuje mimo jiné i jejich distribuci a šíření prostřednictvím médií, která dosud nejsou známa či využívána, a to vše v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely ze strany vyhlašovatele dle příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon") a občanského zákoníku, a to pro území celého světa a v neomezeném časovém trvání, nejméně však na dobu 10 let ode dne začátku soutěže. Vyhlašovatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit jakýkoliv soutěžní snímek, jeho název nebo spojit tento snímek s jiným dílem či zařadit soutěžní snímek do díla souborného. Vyhlašovatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru vyhlašovatele, přičemž účastník soutěže s tímto výslovně předem souhlasí. Vyhlašovatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Účastník soutěže výslovně prohlašuje, že je ve vztahu k veškerým jeho snímkům plně oprávněn disponovat s právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání jeho soutěžního snímku vyhlašovatelem.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas se všemi pravidly a podmínkami soutěže, která se zavazuje v plném rozsahu dodržovat a respektovat, a tímto také účastník soutěže souhlasí se všemi jeho právy a povinnostmi, které se zavazuje rovněž dodržovat, a tímto také účastník soutěže souhlasí se všemi právy a povinnostmi vyhlašovatele a administrátora soutěže.

Vyhlašovatel tímto není vůči účastníkům soutěže jakkoliv zavázán a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Každý účastník účastí v soutěži a nahráním soutěžního snímku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je řádně dodržovat a dále se zavazuje, že nebude jakkoliv přímo či nepřímo porušovat právní řád České republiky a ani jakékoliv zájmy vyhlašovatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to zejména včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka soutěže ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

Účastí v soutěži a nahráním soutěžního snímku účastník soutěže prohlašuje, že si výše uvedená pravidla přečetl, jejich obsahu řádně porozuměl a vyjadřuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky soutěže, kteří se je zavazují řádně a v plném rozsahu dodržovat.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.8.2021